Utfasing av R-22

Viktig melding til våre kunder med R-22 anlegg

(Utarbeidet av foreningen for ventilasjon, kjøling og energi, seksjon for kulde- og varmepumpeentreprenører.)

Forskrift om ozonreduserende stoffer ble fastsatt av miljøverndepartementet 20. desember 2002.

Forskriftens mål er å hindre utslipp av stoffer som fører til nedbryting av ozonlaget i stratosfæren.

All import av ozonnedbrytende stoffer ble stanset i 2010, hvilket er en vesentlig raskere utfasingsplan enn forpliktelsene i Montrealprotokollen, den internasjonale avtalen om vern av ozonlaget.

Forskriften, med kommentarer, finnes her. (Åpnes i nytt vindu.)

De såkalte KFK- kuldemediene ble omfattet av importforbud pr 1. januar i 1995. Nå står HKFK-mediene (HKFK 22 eller R-22) for tur.

Forskriften har trinnvis satt forbud mot anvendelse av HKFK på ulike bruksområder, herunder kulde-, klima- og varmepumpeanlegg. Svært mange anlegg går fremdeles på R-22. En god del anleggseiere har valgt å ikke gå over til f.eks HFK-baserte løsninger, først og fremst på grunn av de meget høye offentlige avgiftene på fluorerte kuldemedier. Man har med andre ord valgt å beholde og drifte R-22 anleggene lengst mulig og dermed skjøvet problemet foran seg. For en god del øvrige R-22 anleggseiere er det påregnet at de nært forestående datoene for forskriftens import- og bruksforhold m h t HKFK, kommer overraskende. Forskriften slå fast i kapitel 4, § 4-2, HKFK i klimaanlegg og varmepumper (sitat):

  • Forbudet i § 2-1 mot bruk av HKFK gjelder ikke for etterfylling eller vedlikehold av kulde- og klimaanlegg som er lovlig produsert, importert, omsatt og installert i forhold til tidligere reguleringer.
  • Fra 1. januar 2010 er det likevel forbudt å bruke ny HKFK til etterfylling eller vedlikehold av slike kulde- og klimaanlegg.
  • Fra 1. januar 2015 er også etterfylling eller vedlikehold med bruk av gjenvunnet HKFK forbudt.

EU holder for tiden med på å revidere sitt eget regelverk for ozonreduserende stoffer. Via EØS-avtalen er også Norge forpliktet til å følge disse bestemmelsene som kan komme til å regulere / legge begrensninger på omsetningen av brukt/renset R-22.

Det er nå over to år siden importstans ble iverksatt av myndighetene. -Og man har kun snaut tre år på seg til åå finne frem til alternative anleggsløsninger. Kunder med R-22 anlegg anbefales derfor på det sterkeste om snarest å ta konsekvensene av regelverket ved å forberede en plan for konvertering eller avvikling av slike anlegg. Den gjenstående tid man har til rådighet er i en slik sammenheng en svært kort periode.  Bransjen ser for seg en betydelig pågang med oppdragsmengde som helst bør spres over tid av hensyn til våre kunder.

Akutt løsning ved lekkasje

Skulle en lekkasje oppstå er det to løsninger:

Det ene er naturligvis å bytte ut anleggene så fort som mulig. Sist gang det ble levert nye R-22-maskiner var i 1998, så de er jo ikke helt nye lenger.

Alternativ to er å konvertere maskinene til R-417A (isceon59). Utfordringen med dette er at maskinen yter 15-20 % mindre, men dette kan løses ved å installere elektroniske ekspansjonsventiler. Effekten vil da øke til 95-100 %. Det må også tas med minimum et olje- og filterskift.
Ta gjerne kontakt for råd og veiledning.